Υπάρχουν 5 βιβλία
Τα ιστορικά αίτια της ξεχωριστής φυλετικής ανάπτυξης των Rom και οι διεθνείς προοπτικές τους
Οικονομία και πολιτική στην αστική κοινωνία.
Μια γενεαλογία του Ευρωπαϊκού Φασισμού